Abatiment: completar les projeccions d'un triangle

Answer
Solution

El triangle A'B'C' és la projecció horitzontal (PH) d'un triangle equilàter; el segment A''B'' és la projecció vertical (PV) del costat de menor cota. Completa la PV del triangle

A''

B''

A'

B'

C'