ANGLES_ pla amb plans de projecció

Risoluzione
Esegui soluzione

Dibuixa en veritable magnitud els angles ALFA i BETA

que forma el triangle ABC amb els plans

horitzontal (pendent) i vertical (inclinació).

a'

b'

c'

a

c

b