Dièdric, nova projecció vertical i una vertadera magnitud. PAU juny 07

Answer
Solution

Determineu el nou alçat del poliedre de manera que la projecció vertical del punt a.a' sigui a'1 (canvi de pla vertical) i dibuixeu-ne únicament les arestes vistes. Determineu la magnitud d'una cara qualsevol del poliedre.

a'

a'1