Piràmide amb vèrtex sobre triangle

Answer
Solution

El triangle ABC és la base d’una piràmide que té el vèrtex en la perpendicular del baricentre

i està situat en el pla DEF, el qual és paral·lel al pla de la base. Dibuixa la piràmide.

}}

d'

d

e

f

a'

c'

b'

b

c

a