UD7_Fitxa 9_ex9

Answer
Solution

UD7_Fitxa 9

Exercici 9. Completa la projecció vertical del quadrilàter ABCD de manera que estigui horitzontal.


}

a'=b'

a

b

c

d