Exercici Selectivitat, juny 2020 ( Geometria Plana )

Answer
Solution

Exerecici selectivitat, juny 2020

Geometria plana

Exercici ( 4 punts en total ) Dibuixeu el polígon còncau ABCDEF de manera que el vètex C quedi per sobre del segment AB, el vèrtex E per sobre del vèrtex C i el vèrtex F a la dreta del vèrtex E. Tingueu en compte les dades facilitades a peu de pàgina. Deixeu constància del procés gràfic seguit. ( 1 punt per cadascun dels segments BC, CD, DE i EF )

Angle ABC=60º

Angle ACB=90º

Vèrtex D=Baricentre del triangle ABC

Angle ACE=75º

Angle AEC=60º

Angle CAF=75º

Angle AFE=105º

}}

B

A