Quadrat d'àrea màxima tangent a una semicircumferència

Answer
Solution

Dibuixa el quadrat d'àrea màxima que té un costat a la recta r i dos vèrtex a la semicircumferència de la figura.

}

O