Punts simetrics

Answer
Solution

Donades les rectes r i s i el punt P, traça per P una

recta que talli a s i r en dos punts A i B de manera

que PA=PB

}

s

r

P