HOMOLOGIA HEXÀGON

Answer
Solution

Construir una homologia a partir del parell de punts homòlegs AA' i BB', coneixent que el segment AB és el costat d'un hexàgon

regular i que els vèrtexs del costat DE (paral·lels a AB) són dos punts dobles de la homologia.

}}}}}}

A

B

A'

B'