ANGLES_ pla amb plans de projecció

Answer
Solution

Dibuixa en veritable magnitud els angles ALFA i BETA

que forma el triangle ABC amb els plans

horitzontal (pendent) i vertical (inclinació).

a'

b'

c'

a

c

b

Comments (0)

Sign in to comment