TRIANGLES: TEOREMA DE PITÀGORES

Answer
Solution

Teorema de Pitàgores.


En un triangle rectangle, el quadrat de la hipotenusa és igual a la suma del quadrat dels catets.