Exercici de triangles. arc capaç i bisectriu

Answer
Solution

Representa el seguent triangle rectangle ABC coeixent la hipotenusa AB= 120 mm i el punt de la

seva bisectriu V.igual a: BV=85mm.

}

V

A

B