Fitxa 5. Exercici 3

Answer
Solution

Fitxa 5. Exercici 3. Representa un hexàgon regular de costat 25mm. A partir d'aquest, traça un hexàgon semblant (mantenint el mateix centre) amb raó k=4/3. Sobre aquest últim, construeix la següent figura, marcant els centres i punts de tangència.