Exercici de tangents 4

Answer
Solution

Construeix el següent exercici de tangències a partir del segment AB.

60º

r=45

r=15

r=10

60

80

A

B