Divisió d'un segment en parts proporcionals

Answer
Solution

a

b

Divisió del segment AB en dues parts c i d, proporcionals als segments a i b

Divisió del segment AB en tres parts iguals

A

B

A

B