Divisió d'una recta o segment

Answer
Solution

}}