Quarta proporcional de tres segments

Answer
Solution

PROPORCIONALITAT: QUARTA PROPORCIONAL DE TRES SEGMENTS

Donats tres segments a, b i c, el segment d és quarta proporcional si es compleix a/b = c/d - ad=bc. per tant, d= bc/a

a

b

c