Equivalència polígon 6 costats a 3

Answer
Solution

Dibuixa un hexàgon regular de 30 mm de costat i un triangle equivalent.