Circumferències tangent a una recta coneixent el punt de tangència i el radi

Answer
Solution

Circumferències tangent a una recta coneixent-ne el punt de tangència i el radi

}

R

r

T

Comments (0)

Sign in to comment