EXERCICI 6 PAU QUADRILÀTERS

Answer
Solution

Construeix un trapezi sabent que la diferència dels seus costats paral·lels és de BC-AD = 50 mm, i essent AB = 30, BD = 40 i CD = 40