CONSTRUCCIÓ D'HEXÀGON DONAT EL COSTAT

Answer
Solution

CONSTRUCCIÓ D'UN HEXÀGON DONAT EL COSTAT