EXERCICI TREN ARC CAPAÇ

Answer
Solution

EIX DE LA VIA

Una via fèrria recta s'introdueix per un túnel de 7 m d'ample d'extrems C i D.

En una posició determinada A, el conductor del tren observa els extrems del túnel sota un angle de 600, i posteriorment, des d'una altra posició B els observa sota un angle recte.

Representa la longitud AB recorreguda per el tren.

C

D