UD7_Fitxa 8_ex llibre

Answer
Solution

UD7_Fitxa 8 (ex llibre)

Determina la projecció vertical del punt P, perquè pertanyi al pla definit per les rectes r i s que es tallen.

}}}

m'

s'

r'

r

s

m

p