UD5_Fitxa5 _ex1

Answer
Solution

UD5_Fitxa 5

Exercici 1. Corba cíclica envolvent donada la directriu. 8 divisions: