UD5_Examen_Ex5

Answer
Solution

UD5_Examen

Exercici 5. [1 punt]

a) Dibuixa un rombe donades les seves diagonals, una de 80 mm i l’altra de 55 mm.

b) Inscriu un oval inscrit dins del rombe.