Circumferències tangents a dues rectes que es tallen i a una circumferència donada. Homotècia contraient l'angle.

Answer
Solution

Circumferència tangent a dues rectes que es tallen i a una altra circumferència donada. Resolució fent servir el concepte d'homotècia contraient l'angle. (Dues solucions).

}

r

s