Decàgon donat el costat

Answer
Solution

Construeix un decàgon el costat del qual és de 35 mm.