Examen UD2_Exercici 5

Answer
Solution

Exercici 5. Dibuixa un trapezi isòsceles coneixent la base major de 50 mm, l'alçària 37 mm i la diagonal de 55 mm.