Triangle isòsceles amb angle oposat de 15º

Answer
Solution

Construeix un triangle isòsceles

de 20 mm de base, l'angle oposat

del qual es de 15º