Tangent 25

Answer
Solution

Circumferències tangents a una circumferència i a una recta donat el punt de tangència a la recta. (Solució per potència)

}

T

C