Tangència circumferència-circumferència + recta, amb punt T a la recta.

Answer
Solution

Traceu la/les circumferència/-es tangent/-s a la

circumferència donada i a la recta "r" , conegut

el punt de tangència T.

}

R1= 90

r

T