Construcció triangle isósceles

Answer
Solution

Construcció d´un triangle isósceles coneguts els costats iguals BC = 50 mm i l´alçada = 35 mm

Comments (0)

Sign in to comment