Exercici Simetria B2 Pau'13

Answer
Solution

Dibuixa els segments que tinguin els seus extrems respectivament en cadascuna de les circumferències de la figura i que tinguin el seu punt mig en el punt A.

}}}

A

O1

O2