Triangles homotetics

Answer
Solution

Donat el triangle ABC, dibuixa el seu homotètic A"B"C" de manera

que la seva superfície sigui la quarta part del donat, i el centre

de l"homotècia sigui el baricentre G.

}}}}

A

B

C