14. Circumferències tangents interiors i exteriors a altres dues.

Answer
Solution

Donades dos circumferències, traça totes

les de radi 40mm tangents a les dos.

}}