7. Circumferències tangents a la donada.

Answer
Solution

Traça les circumferències amb un radi 40 tangents a la donada per el punt assenyalat.

}}