EXERCICI 9 DOSSIER

Answer
Solution

Donat el pla α (-16,-30,15), situa en ell tres punts A, B i C situats respectivament damunt una recta obliqua (A), una recta de màxima pendent (B) i una recta frontal (C). Sentén que els punts han de pertànyer al pla i que  per tant- han destar situats en rectes que també hauran de pertànyer al pla.

}