ANGLES_ rectes que es tallen

Answer
Solution

Donada la planta i l'alçat d'una piramide,

determina l'angle AVB.

a'

b'

v'

c'

c

a

b

v