DISTÀNCIES_ restes no paral·leles

Answer
Solution

Determineu la magnitud i les projeccions de la distància

mínima entre les rectes r-r' i s-s'.

r'

s'

s

r