DISTÀNCES_ rectes paral·leles

Answer
Solution

Determina la distància mínima entre les rectes

paral·leles r-r' i s-s'. Dibuixa també les seves

projeccions en els plans horitzontal

i vertical.

s'

r'

s

r