Circumferència donada el radi tangent a dues rectes

Answer
Solution

}}

r