Dues circumferències tangents interiors.

Answer
Solution

Dues circumferències r1: 50 mm, r2: 30 mm, tangents interiors.

r1

r2