QUADRILATER EN QUADRAT/HOMOLOGIA

Answer
Solution

Transformació homològica d'un quadrilàter en un quadrat.

}}}}

A

B

C

D