CENTRE RADICAL CIRCUM.EXTERIORS

Answer
Solution

Determinació del centre radical en circumferències exteriors.


}}}

O1

O2

O3