T11.c1 Intersecció con i prisma

Answer
Solution

Dibuixa la intersecció del pla oblic de la

figura amb el con recte assenyalat.

}