Tangències_13

Answer
Solution

Tangències_13


Traça l"arc de circumferència de radi conegut, tangent interior a dos arcs de radis "r1" i "r2"

}}

r1

r2

r

O1

O2