SECCIÓ PRINCIPAL TETRAEDRE

Answer
Solution

}}

l

La secció principal és un triangle isòsceles

ht

hc

hc

A

B

C

D

pm

l

l

hc: altura de cara

ht: altura del tetraedre

l: costat

pm: punt mig

secció principal

D

AB

C

ht

hc

hc