Octaedre donats projeccions de diversos vèrtex (PAU 2014)

Answer
Solution

a) Determineu la projecció horitzontal dun quadrat que tingui els vèrtexs en els punts a-a2, b-b2, c-c2 i d-d2.

b) Dibuixeu les projeccions horitzontal i vertical dun octaedre regular de manera que els costats del quadrat determinat en lapartat anterior siguin arestes de loctaedre. Diferencieu les arestes vistes de les ocultes.

PAU 2014

}}}}}}

b'

a'

c'

d'

a

b

Comments (0)

Sign in to comment