Construeix un octógon a partir del costat donar

Answer
Solution

Construieix un octógon coneixent-ne el costat

Costat=50mm

Comments (0)

Sign in to comment