intersección entre dous planos dada a recta de máxima pendente dun deles

Answer
Solution

A recta m é a recta de máxima pendente dun

plano β. Debuxar o plano e a súa intersección

co plano α.


m1

m2

α1

α2

Comments (0)

Sign in to comment